สินค้าที่จำหน่ายอาจมีอายุการใช้งาน 2-6 เดือน ณ วันที่จัดจำหน่าย และกล่องผลิตภัณฑ์อาจไม่สมบูรณ์

-

หากเกิดปัญหา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล b2e@acommerce.asia

*การซื้อจำกัดสินค้าไม่เกิน 5 ชิ้นต่อแบบ และ ยอดซื้อไม่เกิน 50,000 บาท ต่อท่าน

-

เวลาการเปิดขาย: 27 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2565     ส่งสินค้า: 20 พฤศจิกายน 2565